Mitgliedsbeiträge

Na podstawie Uchwały w sprawie: wysokości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Korona Polska i podstawie § 9 Regulaminu zarządza się, co następuje:

1. Składkę członkowską, ustaloną w uchwale zarządu 1/2017 na kwotę dziesięciu złotych miesięcznie, każdy członek Stowarzyszenia Korona Polska wpłaca na rachunek bankowy Stowarzyszenia.

2. Składkę członkowską wpłaca się do końca miesiąca, którego dotyczy,  z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zgodnie z §11  Regulaminu składkę, której opłacenie jest warunkiem przyjęcia
w poczet członków Stowarzyszenia, wpłaca się z góry za okres nie mniej niż sześciu miesięcy. Po upływie okresu, za który opłacono składkę, dalsze składki wpłaca się na zasadzie opisanej w ust. 2.

4. Zgodnie z uchwałą 1/2017 Stowarzyszenia Korona Polska składkę członkowską opłaca się przelewem z konta osobistego.

5. Składki na rzecz Stowarzyszenia należy tytułować zgodnie z następującym wzorem: „Składka miesiąc ROK – imię i nazwisko, nr PESEL,  miejscowość zamieszkania”; przykład:
Składka 05.2017 – Jeremi Wiśniowiecki, PESEL 80051512345, Warszawa”.

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Korona Polska
05-500 Piaseczno

Nr konta:
00 0700 0002 0000 0000 3000 0000

6. W razie, gdy tytuł wpłaty jest zbyt długi, jego elementy składowe można skrócić, jeśli nie uniemożliwi to odczytania danych istotnych (w szczególności skrócić można nazwy ulic i miast).

7. Składki wpłacone w sposób nieprawidłowy nie są zwracane wpłacającemu i są traktowane jako zwykłe darowizny. Składkami wpłaconymi w sposób nieprawidłowy są wpłaty:

  • dokonane na poprawny rachunek bankowy, ale ze wskazaniem podmiotu innego niż Stowarzyszenie Korona Polska,
  • dokonane w sposób inny niż przelewem, w szczególności nieprawidłowe są wpłaty dokonane w urzędzie pocztowym (przekazy pocztowe, itp),
  • dokonane przez podmioty pośredniczące (gotówką przez osoby trzecie),

8. Zgodnie z §12 Regulaminu Stowarzyszenia Korona Polska nieopłacenia składek członkowskich za okres sześciu miesięcy powoduje zawieszenie czynnego prawa wyborczego z mocy Regulaminu, i przesunięcie z członka zwyczajnego na członka wspierającego. Zawieszenie trwa począwszy od pierwszego dnia siódmego miesiąca, za który nie opłacono składki aż do ujawnienia w centralnym rejestrze członków faktu uregulowania wszystkich zaległych składek.

Zarząd Stowarzyszenia Korona Polska