Cele

MONARCHISTYCZNA KAMPANIA KONSTYTUCYJNA

1. Doprowadzenie do dokończenia reformy ustrojowej, która miała być wprowadzona przez Konstytucję 3 Maja z 1791 roku i przywrócenie w Polsce monarchii dziedzicznej.

2. Doprowadzenie do wyboru nowego domu panującego przez Naród.

3. Oparcie ustroju Królestwa Polskiego na idei państwa jako przedsiębiorstwa usługowego dla obywateli.
W szczególności zwiększenie roli demokracji bezpośredniej, urealnienie trójpodziału władzy, upodmiotowienie obywatela i jego samorządu, zerwanie z oligarchicznym systemem niekontrolowanej dominacji partii politycznych.